محصولات

 • همه
 • سری های AlfaLaval
 • سری های API
 • سری های APV
 • سری های DHP
 • سری های funke
 • سری های GEA
 • سری های HISAKA
 • سری های sana
 • سری های sondex
 • سری های SWEP
 • سری های THERMOWAVE
 • سری های tranter
 • سری های VICARB
 • محصولات

P31

P31 طول و عرض مبدل(mm) :  1154*430 جنس صفحات ( به درخواست مشتری قابل تهیه می باشد.) : SA-240 Type

P22

P22 طول و عرض مبدل(mm) :  715*250 جنس صفحات ( به درخواست مشتری قابل تهیه می باشد.) : SA-240 Type

A35

A35 طول و عرض مبدل(mm) :  2303*1220 جنس صفحات ( به درخواست مشتری قابل تهیه می باشد.) : SA-240 Type

A20B

A20B طول و عرض مبدل(mm) :  1843*718/5 جنس صفحات ( به درخواست مشتری قابل تهیه می باشد.) : SA-240 Type

GX-145

GX-145 طول و عرض مبدل(mm) :  2565*1060 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

GLD-85

GLD-85 طول و عرض مبدل(mm) :  1985*1060 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

GL-145

GL-145 طول و عرض مبدل(mm) :  2565*1060 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

GC-51

GC-51 طول و عرض مبدل(mm) :  1730*585 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

GX91

GX91 طول و عرض مبدل(mm) :  2290*626 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

GX64

GX64 طول و عرض مبدل(mm) :  1910*626 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

GX60

GX60 طول و عرض مبدل(mm) :  1700*825 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

GX42

GX42 طول و عرض مبدل(mm) :  1585*450 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

GX26

GX26 طول و عرض مبدل(mm) :  1166*450 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

S41

S41 طول و عرض مبدل(mm) :  1450*640 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

S21

S21 طول و عرض مبدل(mm) :  1108*495 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

S19

S19 طول و عرض مبدل(mm) :  946*395 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

S7

S7 طول و عرض مبدل(mm) :  600*300 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

M92

M92 طول و عرض مبدل(mm) :  2454/4*990/6 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

N35

N35 طول و عرض مبدل(mm) :  2489/2*406/4 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

SR2

SR2 طول و عرض مبدل(mm) :  1498/6*508 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

H17

H17 طول و عرض مبدل(mm) :  946*334 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

V170

V170 طول و عرض مبدل(mm) :  2752*1390 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

V20

V20 طول و عرض مبدل(mm) :  1709*310 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

V04

V04 طول و عرض مبدل(mm) :  550*180 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

TL400

TL400 طول و عرض مبدل(mm) :  1600*475 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

Sigma37

Sigma37 طول و عرض مبدل(mm) :  1590*480 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

UX-160

UX-160 طول و عرض مبدل(mm) :  4246*1900 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

UX-100

UX-100 طول و عرض مبدل(mm) :  3850*1570 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

UX-90

UX-90 طول و عرض مبدل(mm) :  2929*1300 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

SX-996

SX-996 طول و عرض مبدل(mm) :  3410*1290 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

LX526

LX526 طول و عرض مبدل(mm) :  1913*810 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

FP22

FP22 طول و عرض مبدل(mm) :  1182*310 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

FP71

FP71 طول و عرض مبدل(mm) :  2320*480 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

FP70

FP70 طول و عرض مبدل(mm) :  1740*760 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

FP50

FP50 طول و عرض مبدل(mm) :  1846*480 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

FP40

FP40 طول و عرض مبدل(mm) :  1579*480 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

NT-50

NT-50 طول و عرض مبدل(mm) :  670*323 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

NT-250L

NT-250L طول و عرض مبدل(mm) :  2866*895 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

NT-250S

NT-250S طول و عرض مبدل(mm) :  2272*895 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

NT-150L

NT-150L طول و عرض مبدل(mm) :  2197*640 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

NT-150S

NT-150S طول و عرض مبدل(mm) :  1717*640 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

VT405

VT405 طول و عرض مبدل(mm) :  1238*529 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

VT40

VT40 طول و عرض مبدل(mm) :  1885*710 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

VT20

VT20 طول و عرض مبدل(mm) :  1488*620 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

VT10

VT10 طول و عرض مبدل(mm) :  950*290 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

VT04

VT04 طول و عرض مبدل(mm) :  570*180 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

VT80

VT80 طول و عرض مبدل(mm) :  2137*910 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

TS6M

TS6M طول و عرض مبدل(mm) :  704*400 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

TL35

TL35 طول و عرض مبدل(mm) :  3210*1154 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

TL10

TL10 طول و عرض مبدل(mm) :  1981*480 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

TL6

TL6 طول و عرض مبدل(mm) :  1299*320 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

TS20M

TS20M طول و عرض مبدل(mm) :  1405*800 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

T20

T20 طول و عرض مبدل(mm) :  2165*780 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

T10

T10 طول و عرض مبدل(mm) :  1055*360 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

T5

T5 طول و عرض مبدل(mm) :  710*245 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

MA30

MA30 طول و عرض مبدل(mm) :  2882*1170 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

M30

M30 طول و عرض مبدل(mm) :  2670*1150 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

MX25

MX25 طول و عرض مبدل(mm) :  2812*920 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

M25

M25 طول و عرض مبدل(mm) :  2812*920 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

M20

M20 طول و عرض مبدل(mm) :  2200*780 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

M15

M15 طول و عرض مبدل(mm) :  1941*650 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

M10

M10 طول و عرض مبدل(mm) :  1084*470 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

M6

M6 طول و عرض مبدل(mm) :  920*320 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

M3

M3 طول و عرض مبدل(mm) :  480*180 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

SM01

SM01 طول و عرض مبدل(mm) :  200*100 جنس فریم :  SA-516, EN 10025-2 S235JR جنس صفحات ( به درخواست مشتری

مبدل حرارتی صفحه ای GC100

مبدل حرارتی صفحه ای GC100

مبدل حرارتی صفحه ای T5

مبدل حرارتی صفحه ای T5: مبدل های حرارتی صفحه ای،نوعی از مبدل های حرارتی میباشد که سطح تبادلی بین دو

مبدل حرارتی صفحه ای M15

مبدل حرارتی صفحه ای M15 مبدل های حرارتی صفحه ای،نوعی از مبدل های حرارتی میباشد که سطح تبادلی بین دو

مبدل حرارتی صفحه ای M20

مبدل حرارتی صفحه ای M20 مبدل های حرارتی صفحه ای،نوعی از مبدل های حرارتی میباشد که سطح تبادلی بین دو

مبدل حرارتی صفحه ای D143

مبدل حرارتی صفحه ای D143

هلیکس

هلیکس Bacon ipsum dolor amet pork belly turducken strip steak meatloaf short ribs corned beef. Sausage landjaeger frankfurter leberkas chicken.

مبدل حرارتی صفحه ای DDX30-S

مبدل حرارتی صفحه ای DDX30-S

مبدل حرارتی صفحه ای SX996

مبدل حرارتی صفحه ای SX996

مبدل حرارتی صفحه ای UX100

مبدل حرارتی صفحه ای UX100

مبدل حرارتی صفحه ایEX15

مبدل حرارتی صفحه ایEX15

مبدل حرارتی صفحه ایVT80

مبدل حرارتی صفحه ایVT80

خانهمحصولاتگالریارتباط با ما